15. 1. 2020

Rozpočet samosprávy 2020

ROZPOČET SAMOSPRÁVY VIZUAL RS ver. 1.0 20.02.03.20.29


 
1. PRÍJMY
14 228 217
%
•••••••••••••••
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY
12 242 633
86,0
•••••••••••••
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
370 559
2,6
1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
1 615 025
11,4
••
       

1.1 BEŽNÉ PRÍJMY
12 242 633
%
•••••••••••••
1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY
7 340 047
60,0
••••••••
1.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
2 155 685
17,6
•••
1.1.3 GRANTY A TRANSFERY
2 746 901
22,4
•••
     


1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY
7 340 047
%
••••••••
.1 Daň z príjmov fyzických osôb
4 232 762
57,7
•••••
.2 Daň z nehnuteľností
1 950 000
26,6
••
.3 Dane za špecifické služby - z toho:
1 157 285
15,8
••
.3.1 - dane za špecifické služby - pes
26 000
0,4
.3.2 - dane za špecifické služby - verejné priestranstvo
15 000
0,2
.3.3 - dane za špecifické služby - verejné priestranstvo - parkovanie
102 000
1,4
.3.4 - dane za špecifické služby - predajné automaty
3 500
0,0
.3.5 - poplatok za odpad - podiel
162 000
2,2
.3.6 - poplatok za rozvoj
848 785
11,6
     


1.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
2 155 685
%
•••
.1 Príjmy z vlastníctva - nájomné NP
457 449
21,2
.2 Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky
45 500
2,1
.3 Nájomné školské
24 530
1,1
.4 Nájomné byty
62 000
2,9
.5 Správne poplatky
55 000
2,6
.6 Pokuty a penále
25 000
1,2
.7 Platby za služby a tovary - z toho:
1 471 206
68,2
••
.7.1 - zákonné poplatky školy
284 700
13,2
.7.2 - réžie ZŠS, školské projekty
124 550
5,8
.7.3 - stravné školské jedálne
680 000
31,5
.7.4 - kultúra, šport, knižnica
30 000
1,4
.7.5 - opatrovateľská služba
28 800
1,3
.7.6 - denný stacionár
31 000
1,4
.7.7 - zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov
44 800
2,1
.7.8 - ubytovňa
26 000
1,2
.7.9 - služby, nájomné hody, vinobranie
63 312
2,9
.7.10 - stravné zamestnanci a seniori
153 044
7,1
.7.11 - ostatné – vyúčtovania, poplatky za súťaže
5 000
0,2
.8 Ostatné príjmy
15 000
0,7
    


1.1.3 GRANTY A TRANSFERY
2 746 901
%
•••
.1 Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne
2 363 407
86,0
•••
.2 Transfery zo ŠR - školstvo MŠ
44 357
1,6
.3 Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy
33 895
1,2
.4 Transfery zo ŠR - prenesený výkon
69 000
2,5
.5 Transféry zo ŠR - voľby
13 000
0,5
.6 Transfer na denný stacionár
72 600
2,6
.7 Transfer na opatrovateľskú službu
82 000
3,0
.8 Transfery z rozpočtu BSK
5 000
0,2
.9 Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG
63 642
2,3
    

1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
370 559
%
1.2.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
370 559
100
.1 Príjem z predaja nehnuteľností - vlastné
50 000
13,5
.2 Príjem z predaja nehnuteľností - magistrát
1 000
0,3
.3 Transfery zo ŠR - IROP Novohorská
228 478
61,7
.4 Transfery zo ŠR - IROP zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov
91 081
24,6
    


1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
1 615 025
%
••
1.3.1 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
1 615 025
100
••
.1 z FO - čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty
2 000
0,1
.2 z FO - čerpanie fondu rozvoja Rače
1 483 495
91,9
••
.3 z FO - čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)
109 530
6,8
.4 z FO - zost. prostriedky predchádzajúcich období BV
12 000
0,7
.5 z FO - zost. prostriedky predchádzajúcich období KV
8 000
0,5
.6 Bankový úver
0
0,0
    


2. VÝDAVKY
14 228 217
%
•••••••••••••••
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY
11 393 848
80,1
••••••••••••
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
1 570 060
11,0
••
2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
1 264 309
8,9
••
       


2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY
11 393 848
%
••••••••••••
  2.1.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
244 684
2,1
  2.1.2 PROPAGÁCIA A MARKETING
119 100
1,0
  2.1.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV
993 613
8,7
  2.1.4 SLUŽBY OBČANOM
331 392
2,9
  2.1.5 BEZPEČNOSŤ
19 280
0,2
  2.1.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
79 000
0,7
  2.1.7 KOMUNIKÁCIE
224 010
2,0
  2.1.8 VZDELÁVANIE
6 510 282
57,1
•••••••
  2.1.9 ŠPORT
106 914
0,9
2.1.10 KULTÚRA
102 030
0,9
2.1.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
605 879
5,3
2.1.12 BÝVANIE
68 500
0,6
2.1.13 SOCIÁLNE SLUŽBY
635 070
5,6
2.1.14 ADMINISTRATÍVA
1 354 094
11,9
••
         


  2.1.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
244 684
%
.1 Manažment
88 926
36,3
.2 Plánovanie - územné plánovanie
2 500
1,0
.3 Kontrolná činnosť
39 563
16,2
.4 Audit
9 600
3,9
.5 Členstvo v organizáciách a združeniach
9 000
3,7
.6 Činnosť volených orgánov mesta
77 895
31,8
.6.1 Miestne zastupiteľstvo
73 172
29,9
.6.2 Stále komisie pri MZ
4 723
1,9
.7 Vzdelávanie zamestnancov
7 200
2,9
.8 Participatívny rozpočet
10 000
4,1
     


  2.1.2 PROPAGÁCIA A MARKETING
119 100
%
.1 Propagačné a prezentačné materiály
15 000
12,6
.2 Prezentácia samosprávy
26 600
22,3
.2.1 Prezentačné médiá
26 600
22,3
.3 Propagácia a prezentácia
75 000
63,0
.3.1 Vinobranie
50 000
42,0
.3.2 Hody
25 000
21,0
.4 Partnerské mestá
2 500
2,1
     


  2.1.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV
993 613
%
.1 Právne služby externé
11 808
1,2
.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
15 500
1,6
.3 Správa budov
860 099
86,6
.3.1 Hospodárska správa nehnuteľného majetku
387 492
39,0
.3.2 Obecný dom
19 553
2,0
.3.3 Račianska kúria
15 855
1,6
.3.4 Zdravotné stredisko Tbiliská
120 895
12,2
.3.5 Zdravotné stredisko Hubeného
31 827
3,2
.3.6 Miestny úrad Kubačova 21
83 953
8,4
.3.7 Dom služieb Dopravná 57
20 650
2,1
.3.8 Nemecký kultúrny dom
31 829
3,2
.3.9 Trhoviská
18 050
1,8
.3.10 KS Impulz
17 438
1,8
.3.11 KS Žarnovická
44 540
4,5
.3.12 Amfiteáter
10 150
1,0
.3.13 Ostatné budovy
57 367
5,8
.3.14 Verejné osvetlenie
500
0,1
.4 Archív a registratúra
3 000
0,3
.5 Obecný informačný systém
80 706
8,1
.5.1 Interný informačný systém
18 318
1,8
.5.2 Software
60 388
6,1
.5.3 Hardware
2 000
0,2
.6 Autodoprava
22 500
2,3
     

  2.1.4 SLUŽBY OBČANOM
331 392
%
.1 Matričný úrad
17 458
5,3
.2 Evidencia obyvateľstva
20 688
6,2
.3 Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel
12 000
3,6
.4 Občianske obrady
2 444
0,7
.5 Jedáleň Plickova
138 245
41,7
.6 Stavebný úrad
140 557
42,4
     


  2.1.5 BEZPEČNOSŤ
19 280
%
.1 Kamerový systém
1 800
9,3
.2 BOZP
7 480
38,8
.3 Ochrana pred požiarmi
8 000
41,5
.4 Civilná ochrana
2 000
10,4
     


  2.1.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
79 000
%
.1 Zneškodňovanie odpadu
54 000
68,4
.1.1 Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu
33 500
42,4
.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok
20 500
25,9
.2 Vývoz odpadu zo zelene
25 000
31,6
     


  2.1.7 KOMUNIKÁCIE
224 010
%
.1 Oprava pozemných komunikácií
199 910
89,2
.1.1 Bežné opravy a celoročná údržba
199 910
89,2
.2 Dopravné značenie
24 100
10,8
     

  2.1.8 VZDELÁVANIE
6 510 282
%
•••••••
.1 Materské školy
2 069 588
31,8
•••
.2 Základné školy
2 370 197
36,4
•••
.3 Stravovanie v jedálňach MŠ
697 570
10,7
.4 Stravovanie v jedálňach ZŠ
711 276
10,9
.5 Školské kluby
505 563
7,8
.6 Grantová podpora - vzdelávacie poukazy
33 895
0,5
.7 Školský úrad
122 193
1,9
.7.1 Mzdy, odvody, odstupné, odchodné, PN
87 673
1,3
.7.2 Tovary a služby
1 600
0,0
.7.3 Prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP
6 320
0,1
.7.4 Poskytnuté dotácie
5 000
0,1
.7.5 Peňažný príspevok na deti súkr. predškol. zariadení
21 600
0,3
     


  2.1.9 ŠPORT
106 914
%
.1 Športové aktivity
15 000
14,0
.1.1 Mzdy, odvody, tovary a služby
15 000
14,0
.2 Športová infraštruktúra
24 240
22,7
.2.1 Prevádzka športových areálov a ihrísk
24 240
22,7
.3 Podpora športových klubov a organizácií
51 000
47,7
.3.1 Poskytnuté dotácie
51 000
47,7
.4 Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská
16 674
15,6
.4.1 Prevádzka areálov
16 674
15,6
     


2.1.10 KULTÚRA
102 030
%
.1 Miestne múzeum
500
0,5
.1.1 Račianska izba / Račianske múzeum a galéria
500
0,5
.2 Knižnica Rača
20 380
20,0
.3 Kultúrne akcie
66 150
64,8
.4 Grantová podpora kultúrnych telies
10 000
9,8
.4.1 Poskytnuté dotácie
10 000
9,8
.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky
5 000
4,9
.5.1 Tovary a služby
5 000
4,9
     


2.1.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
605 879
%
.1 Verejné priestranstvá
378 479
62,5
.1.1 Oddelenie čistoty
378 479
62,5
.2 Verejná zeleň
168 000
27,7
.2.1 Údržba verejnej zelene
90 000
14,9
.2.2 Služby pre majiteľov psov
4 000
0,7
.2.3 Mobiliár
32 500
5,4
.2.4 Čistenie rigolov a vodných zdrží
35 000
5,8
.2.5 Obecná záhrada
6 500
1,1
.3 Deratizácia verejných priestranstiev
7 400
1,2
.4 Detské ihriská
42 000
6,9
.5 Granty na podporu komunitného života
10 000
1,7
     

2.1.12 BÝVANIE
68 500
%
.1 Správa nájomných bytov
68 500
100
.1.1 Služby, energie, fond opráv
66 500
97,1
.1.2 Opravy
2 000
2,9
     


2.1.13 SOCIÁLNE SLUŽBY
635 070
%
.1 Opatrovateľská služba
279 099
20,6
.2 Stravovanie seniorov
25 000
3,9
.3 Denné centrá
8 320
1,3
.3.1 DC Žarnovická
4 387
0,7
.3.2 DC Krasňanská beseda
2 753
0,4
.3.3 DC Rendez
1 180
0,2
.4 Jednorazová finančná výpomoc
11 800
1,9
.4.1 Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov
8 000
1,3
.4.2 Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi
3 800
0,6
.5 Rodina a deti
91 417
14,4
.5.1 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov
90 717
14,3
.5.2 Klub matiek s deťmi
700
0,1
.6 Pochovanie bezprístrešných občanov
3 000
0,5
.7 Príspevok pre mladého dospelého vychádzajúceho z CRD
6 000
0,9
.8 Jednorazové dávky
40 210
6,3
.8.1 Jubilanti
10 000
1,6
.8.2 Príspevok pri narodení dieťaťa
30 210
4,8
.9 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby
18 000
2,8
.10 Denný stacionár
127 224
20,0
.11 Komunitný plán sociálnych služieb
3 000
0,5
.12 Ubytovne – energie, materiál, tovary a služby
22 000
3,5
     


2.1.14 ADMINISTRATÍVA
1 354 094
%
••
.1 Mzdy, odvody, odstupné, odchodné, PN
1 139 785
84,2
••
.2 Tovary a služby
176 234
13,0
.3 Príspevok na rekreáciu a dopravu
31 075
2,3
.4 Splácanie úrokov
7 000
0,5
     


2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
1 570 060
%
••
  2.2.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
17 000
1,1
  2.2.2 PROPAGÁCIA A MARKETING
0
0,0
  2.2.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV
160 300
10,2
  2.2.4 SLUŽBY OBČANOM
4 900
0,3
  2.2.5 BEZPEČNOSŤ
0
0,0
  2.2.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
0
0,0
  2.2.7 KOMUNIKÁCIE
300 000
19,1
  2.2.8 VZDELÁVANIE
386 649
24,6
  2.2.9 ŠPORT
274 166
17,5
2.2.10 KULTÚRA
0
0,0
2.2.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
341 000
21,7
2.2.12 BÝVANIE
0
0,0
2.2.13 SOCIÁLNE SLUŽBY
86 045
5,5
2.2.14 ADMINISTRATÍVA
0
0,0
         


  2.2.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
17 000
%
.1 Plánovanie
17 000
100
.1.1 Územné plánovanie
17 000
100
     


  2.2.2 PROPAGÁCIA A MARKETING
0
%
     


  2.2.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV
160 300
%
.1 Verejné obstarávanie - nákup pozemkov
0
0,0
.2 Správa budov
149 500
93,3
.2.1 Hospodárska správa nehnuteľného majetku
99 500
62,1
.2.2 Račianska kúria
20 000
12,5
.2.3 Zdravotné stredisko Hubeného – rekonštrukcia strechy
30 000
18,7
.3 Hardware
10 800
6,7
     

  2.2.4 SLUŽBY OBČANOM
4 900
%
.1 Jedáleň Plickova
4 900
100
     


  2.2.5 BEZPEČNOSŤ
0
%
     


  2.2.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
0
%
     


  2.2.7 KOMUNIKÁCIE
300 000
%
.1 Výstavba ciest
300 000
100
.1.1 Projektové dokumentácie
50 000
16,7
.1.2 Ulica Stratená / podľa výberu
250 000
83,3
     

  2.2.8 VZDELÁVANIE
386 649
%
.1 Materské školy
304 539
78,8
.1.1 Rekonštrukcia MŠ Pri Šajbách
29 479
7,6
.1.2 Rekonštrukcia Novohorská
232 060
60,0
.1.3 Detské ihrisko MŠ Tbiliská / detské ihriská
9 000
2,3
.1.4 Transfer
14 000
3,6
.1.5 Vonkajšie ihrisko MŠ Pri Šajbách
20 000
5,2
.2 Stravovanie v jedálňach MŠ
20 000
5,2
.2.1 Rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Gelnická, ZŠ Hubeného + elektroinštalácia MŠ Gelnická / MŠ Tbiliská
20 000
5,2
.3 Stravovanie v jedálňach ZŠ
62 110
16,1
.3.1 Zakúpenie zariadení transfer
26 330
6,8
.3.2 Vzduchotechnika ZŠ Tbiliská / elektoinšt. ZŠ Hubeného
30 000
7,8
.3.3 Z vlastných príjmov
5 780
1,5
     


  2.2.9 ŠPORT
274 166
%
.1 Centrum športu a oddychu
274 166
100
.1.1 Športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská
234 166
85,4
.1.2 Skate park Tbiliská
40 000
14,6
     


2.2.10 KULTÚRA
0
%
     


2.2.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
341 000
%
.1 Verejné priestranstvá
295 000
86,5
.1.1 Oddelenie ČP a ŽP
295 000
86,5
.1.1.1 Obnova vozového parku
45 000
13,2
.1.1.2 Rekonštrukcia budovy strediska čistoty
250 000
73,3
.2 Detské ihriská
46 000
13,5
     

2.2.12 BÝVANIE
0
%
     


2.2.13 SOCIÁLNE SLUŽBY
86 045
%
.1 Zariadenie starostl. o deti do 3 rokov - rozšírenie kapacity
86 045
100
     


2.2.14 ADMINISTRATÍVA
0
%
     


2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
1 264 309
%
••
2.3.1 TERMÍNOVANÝ ÚVER
415 524
32,9
2.3.2 PREVOD PROSTRIEDKOV DO FONDU ROZVOJA
848 785
67,1
       


2.3.1 TERMÍNOVANÝ ÚVER
415 524
%
.1 Splácanie istiny úveru z roku 2012
135 648
32,6
.2 Splácanie istiny úveru z roku 2017
207 276
49,9
.3 Splácanie istiny úveru z roku 2020
72 600
17,5
     


2.3.2 PREVOD PROSTRIEDKOV DO FONDU ROZVOJA
848 785
%
.1 Ostatné výdavkové FO
848 785
100
     


REKAPITULÁCIA
%
0 až 15 mil. €
1. PRÍJMY
14 228 217
%
•••••••••••••••
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY
12 242 633
86,0
•••••••••••••
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
370 559
2,6
1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
1 615 025
11,4
••
2. VÝDAVKY
14 228 217
%
•••••••••••••••
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY
11 393 848
80,1
••••••••••••
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
1 570 060
11,0
••
2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
1 264 309
8,9
••
         


VYSVETLIVKY
BV - bežné výdavky
MZ - miestne zastupiteľstvo
610 - mzdy, platy, príjmy
CRD - centrum pre rodiny s deťmi
NKD - Nemecký kultúrny dom
620 - poistné a príspevky do poisťovní
DC - denné centrum
NP - nebytové priestory
630 - tovary a služby
DD - detský domov
OS - opatrovateľská služba
640 - bežné transfery
DS - denný stacionár
PD - projektová dokumentácia
71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív
EK - ekonomická klasifikácia
PN - práceneschopnosť

FK - funkčná klasifikácia
SF - sociálny fond

FO - finančné operácie
ŠR - štátny rozpočet

KS - kultúrne stredisko
ZŠ - základná škola

KV - kapitálové výdavky
ZŠS - zariadenie školského stravovania

MŠ - materská škola


   


 

 

 

 
 

 

 


 
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... Rozpočet MČ BRATISLAVA-RAČA
vizualizoval Miro Ščibrany
OZ račan.sk


Podklady:Súvisiace linky:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára